بدنی که مانند آهن ربا عمل می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای نوروز باغچقی پیرمرد 60 ساله بجنوردی تقریبا سه ماه پیش متوجه شد که بدنش حالت مغناطیسی دارد و مثل یک آهن ربا عمل می کند

از کمر تا گردن بدن آقای باغچقی هر جسم فلزی را جذب می کند .

منبع : واحد مرکزی خبر